Değerli Çalışanımız,

Köklü bir geleneğe ve dinamik bir yönetim anlayışına sahip olan Üniversitemizde “Gazi’li olmak ayrıcalıktır!” sloganından hareketle her bir çalışanımıza Gazi’li olmanın gururunu yaşatabilmek amacıyla Kalite Komisyonu olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede Komisyonumuz, Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı hazırlıklarına Kurum Kültürü Anketi ile destek vermektedir. Ankete vereceğiniz cevap ve bilgiler, diğer kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılmayacak; sadece Üniversitemizin kalite geliştirme ve stratejik plan çalışmalarında kullanılacaktır. Sizlerin değerli görüşleri ışığında şekillenecek Kurum Kültürü Analizi çalışmasına katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu

A- GENEL BİLGİLER


B - SORULAR

Ankette her bir madde için (5) en yüksek olacak şekilde iki ayrı puanlama yapılacaktır. Lütfen ilk kısımda mevcut duruma yönelik tespitinizi puanlarken, ikinci kısımda ilgili maddenin kurumda nasıl olması gerektiğine dair beklentinizi işaretleyiniz. Mevcut Durum Beklenen Durum
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Katılım
3.Kurumumuzda, karar alma süreçlerinde görüşlerim dikkate alınmaktadır.
4.Kurumumuzda katılımı sağlamaya yönelik sürekli mekanizmalar (faaliyet, uygulama vb.) yürütülmektedir.
5.Kurumumuzda üst yönetimin uygulamaları, süreçlere katılmamı teşvik etmektedir.
6.Kurumumuzda karar alma süreçlerinde fikirlerimi açıkça beyan etmekteyim.
İşbirliği
7.Kurumumuzda çalışma arkadaşlarım, bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıktır.
8.Kurumumuzda yöneticiler, bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıktır.
9.Kurumumuzdaki çalışmalar işbirliği içerisinde bir takım çalışması olarak yürütülür.
10.Kurumumuzdaki akademik birimler birbirleriyle uyum içerisinde çalışmaktadır.
11.Kurumumuzdaki idari birimler birbirleriyle uyum içerisinde çalışmaktadır.
12.Kurumumuzdaki akademik ve idari birimler birbirleriyle uyum içerisinde çalışmaktadır.
Bilginin yayılımı
13.Kurumumuzdaki idari bilgiler ilgili kişilerle paylaşılmaktadır.
14.Kurumumuzdaki akademik bilgiler ilgili kişilerle paylaşılmaktadır.
15.Kurumumuzda bilgiler, ilgili birimlere zamanında iletilmektedir.
16.Kurumumuzda bilgiler, ilgili kişilere zamanında iletilmektedir.
17.Kurumumuzda karar alma sürecinde tarafıma ön bilgilendirme yapılmaktadır.
18.Kurumumuzda alınan kararlar tarafıma süreç sonunda iletilmektedir.
Öğrenme
19.Birimimizdeki uygulamalar sürekli öğrenmemi teşvik edicidir.
20.Kurumumuzdaki ve üst yönetimdeki uygulamalar sürekli öğrenmemi teşvik edicidir.
21.Çalışma arkadaşlarımın birbirleriyle bilgi, yetenek ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân verilir.
22.Kurumumuzda kendimi geliştirmeme imkân veren uygulamalar yapılmaktadır.
23.Kurumumuzda kendimi geliştirmeme imkân veren öğrenme olanakları sağlanmaktadır.
Kurum içi iletişim
24.Kurumumuzdaki iletişim kanalları yatay (eşitler arasında) olarak işlemektedir.
25.Kurumumuzdaki iletişim kanalları dikey (ast-üst arasında) olarak işlemektedir.
26.Kurumumuzda çalışanlar arasındaki iletişim kişilerin görev tanımları çerçevesinde işler.
27.Kurumumuzda yöneticiler ile rahatlıkla iletişim kurabilmekteyim.
28.Kurumumuzdaki iletişim, uygulamalara katılmamı ve işbirliği içinde çalışmamı desteklemektedir.
29.Kurum içi iletişim, kurumuma bağlılığımı desteklemektedir.
Paydaşlarla ilişkiler
30.Kurumumuzda hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşlar sürece dâhil edilmektedir.
31.Kurumumuzda paydaşların kurumsal süreçlere katılımı sağlanmaktadır.
32.Kurumumuz, çalışmalarını ilgili paydaşlarla etkili bir şekilde yürütmektedir.
33.Kurumumuz, paydaşlara çalışmalar ve stratejik hedeflere ilişkin bilgilendirme yapmaktadır.
34.Kurumumuz, paydaşların görüşlerini dikkate alarak çalışmalarını yürütmektedir.
Değişime açıklık
35.Kurumumuz, yeni fikirler ve farklı görüşleri dikkate alır.
36.Kurumumuz, teknolojik gelişimlere ayak uydurmaktadır.
37.Kurumumuz, içinde bulunduğu çevrede meydana gelen toplumsal, ekonomik, sosyolojik vb. gelişmeleri dikkate alır.
38.Kurumumuzdaki bazı uygulamalar değişimi engellemektedir.
Stratejik yönetim
39.Kurumumuzdaki üst yönetim, stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerini sahiplenmiştir.
40.Kurumumuzdaki rutin işleyişte stratejik plana ilişkin hedefler göz önünde bulundurulmaktadır.
41.Kurumumuzdaki stratejik plana yönelik sorumluluklarımın farkındayım.
Ödül ve ceza sistemi
42.Kurumumuzdaki ödül sistemi etkin bir şekilde uygulanmaktadır.
43.Kurumumuzdaki ceza sistemi etkin bir şekilde uygulanmaktadır.
44.Kurumumuzda ödüllendirilecek çalışanların seçiminde adil davranılır.
45.Kurumumuzda motivasyonumu arttırmaya yönelik etkinlikler yapılmaktadır.

C- GÖRÜŞLER

Görev yaptığınız birimde kurum kültürüyle ilgili gelecekte çalışmalar yapılacak olsa aşağıdaki alanlardan hangisine öncelik verilmesini istersiniz? Lütfen önem derecesini 1 en çok, 9 en az olacak şekilde sıralayınız.

Katılım
İş birliği
Bilginin yayılımı
Öğrenme
Kurum içi iletişim
Paydaşlarla ilişkiler
Değişime açıklık
Stratejik yönetim
Ödül ve ceza sistemi
Katılım
İş birliği
Bilginin yayılımı
Öğrenme
Kurum içi iletişim
Paydaşlarla ilişkiler
Değişime açıklık
Stratejik yönetim
Ödül ve ceza sistemi
Katılım
İş birliği
Bilginin yayılımı
Öğrenme
Kurum içi iletişim
Paydaşlarla ilişkiler
Değişime açıklık
Stratejik yönetim
Ödül ve ceza sistemi

Teşekkürler..